rodrigo pradel

Kandi Kane

22 x 30″  acrylic on paper.  2010